Sr.No Name of Faculty
1 Mr.Suyog Bade
2 Mr. Mahajan Ankush
3 Mr.Munde Dhananjay
4 Mr. Vijay Haldwanekar
5 Mr. Joshi Saurabh
6 Dr Kale Siddharth
7 Mr. Amol Nikhale
8 Prof. Patil Ashish
9 Mr. Suhas Kale
10 Shailendra Kale
11 Mr.Bhushan Birajdar
12 Vilas Karpe