Sr.No Name of Faculty
1 Mrs.Minal Mahajani
2 Ms. Pournima Dole
3 Mr.Tasgaonkar Vikas
4 Mrs. Harpreet Kaur
5 CA Sandip Digole
6 CA Narayan Kendre
7 Adv.Yogini Tilak
8 CA Kalpana Dhabade
9 Mrs. Vijaya Kamble
10 Mrs. Jayshree Kitekar
11 Ms.Jyoti Bhosale
12 Ms. Rinkal Pramani
13 Mrs. Pournima Dole
14 Mrs. Vidya Jadhav
15 Mr. Hemant Dusane