Sadhavi Dhuri, our student of SyB.Com, has bagged SPPU's Khashaba Jadhav Suvarna Padak and Cash Prize Rs 51000/-. for Ay2019-20

Thursday, 24 December 2020 03:36

Sadhavi Dhuri, our student of SyB.Com, has bagged SPPU's Khashaba Jadhav Suvarna Padak and Cash Prize Rs 51000/-. for Ay2019-20

Sadhavi Dhuri, our student of SyB.Com, has bagged  SPPU's Khashaba Jadhav Suvarna Padak and Cash Prize Rs 51000/-. for Ay2019-20