Visiting Faculty

  • Archana Kamthe
  • Jayashri Kitekar
  • Rupali Kulkarni
  • Prachi Kolhatkar
  • Prasad Pawar
  • Amit Kaiwade
  • Ajay Deshmukh
  • Meenal Mahajan